031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se

”Nätverkscentrum erbjuder tjänster inom vård och omsorg till personer som lever i utsatthet, missbruk och psykisk ohälsa”.

Välkommen till Nätverkscentrum!

Genom åren har vi framför allt arbetat med öppenvård och HVB-verksamhet i form av individ- och familjeterapi och träningslägenheter/utslussningslägenheter.

Verksamheterna har genom åren varierat i syfte om att möta samhällets behov.

Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att få en stabil livssituation, ett fungerande nätverk och verktyg att utveckla sin förmåga till ett självständigt boende. Vi strävar efter en nära och kontinuerlig kontakt med våra uppdragsgivare i syfte om att hålla en ständig uppdatering av behov, mål och genomförandeplaner. Vi arbetar även aktivt med vårt kvalitetsarbete med mottot om att vi alltid kan förbättras. Vi har även ett väl utvecklat ledningssystem.

I samtliga verksamheter ingår jourverksamhet. Det innebär att personal finns tillgänglig dygnet runt.

Metod

Vi grundar vårt arbete på ett systemiskt och psykodynamiskt förhållningssätt som syftar till att utveckla samspelet mellan individen och dess omgivning. Arbetet präglas av stor flexibilitet och har salutogena inslag där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt klienterna, och grundar sig i tron på varje individs egen förmåga och möjlighet till att hantera sin omgivning, sina relationer och tillvaro på ett konstruktivt sätt. Vi tillämpar motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, IBIC, ADL-träning och nätverksarbete.

Boende utan stöd

Boendet riktar sig till personer som är i akut behov av bostad. För dessa personer har det inte framkommit att det finns behov av någon form av stöd i boendet. Placerande förvaltning har kontakten och planerar tillsammans med den enskilde vidare mot andra boendelösningar.

Boende med stöd

Nätverkscentrums boende med stöd riktar sig till personer, från 21 år, som lever i hemlöshet med sociala problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och som har särskilda svårigheter att få en bostad på den öppna bostadsmarknaden.

Skyddat boende

Boendet riktar sig till personer som är i behov av tillfälligt skydd. Vi erbjuder lägenheter för män och kvinnor, med eller utan barn. För att kunna bo hos oss krävs självhushållskompetens då man som klient själv ansvarar för matlagning och städningen av lägenheten.

Individanpassat stöd

Nätverkscentrum erbjuder individanpassat stöd till klienter som är i behov av stöd i vardagen och i den egna bostaden. Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att kunna få en stabil livssituation och utveckla sina förmågor för att kunna hantera ett självständigt boende.

Persontransport

Nätverkscentrum erbjuder en transporttjänst i form av persontransport. Vi erbjuder transport när Socialtjänsten inte har tillräckliga resurser, bland annat vid myndighetsbesök, omplaceringar där tjänsten inte redan ingår i placeringen.