031 - 776 00 95 info@nvcgbg.se
Om oss

Nätverkscentrum skapades år 1992.

Genom åren har vi framförallt arbetat med öppenvård och HVB-verksamhet i form av individ- och familjeterapi och träningslägenheter/utslussningslägenheter.

Verksamheterna har genom åren varierat i syfte om att möta samhällets behov.

Nätverkscentrum erbjuder klienterna det stöd denne behöver för att få en stabil livssituation, ett fungerande nätverk och verktyg att utveckla sin förmåga till ett självständigt boende. Vi strävar efter en nära och kontinuerlig kontakt med våra uppdragsgivare i syfte om att hålla en ständig uppdatering av behov, mål och genomförandeplaner. Vi arbetar även aktivt med vårt kvalitetsarbete med mottot om att vi alltid kan förbättras. Vi har även ett väl utvecklat ledningssystem.

I samtliga verksamheter ingår jourverksamhet. Det innebär att personal finns tillgänglig dygnet runt.

Metod

Vi grundar vårt arbete på ett systemiskt och psykodynamiskt förhållningssätt som syftar till att utveckla samspelet mellan individen och dess omgivning. Arbetet präglas av stor flexibilitet och har salutogena inslag där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt klienterna, och grundar sig i tron på varje individs egen förmåga och möjlighet till att hantera sin omgivning, sina relationer och tillvaro på ett konstruktivt sätt. Vi tillämpar motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, IBIC, ADL-träning och nätverksarbete.

Kontaktmanskap

Varje klient tilldelas en kontaktperson på Nätverkscentrum. Kontaktsamtalen syftar dels till att klienten skall delta i uppföljning av genomförandeplan och medverka till att genomföra de anpassningar i planen som behövs med hänsyn till dennes utveckling och de övergripande målen. Utöver kontaktsamtalen, där klienten sitter enskilt med kontaktpersonen, tillhandahålls tillsyn beroende på psykosocialt mående eller annan problematik som kan uppstå. Kontaktsamtalen kan även ske spontant och utan att det uttalas att samtalet avser just ett kontaktsamtal. Detta kan ibland underlätta för klienten och förenkla samtalet.

Kvalitet

På Nätverkscentrum verkar vi för att alla delar av våra verksamheter ska genomsyras av hög kvalitet. Kvalitetsarbetet är strukturerat och syftar till att undersöka, identifiera, åtgärda och utveckla kvaliteten i samtliga arbetsmoment och i organisationen. Kvalitetsarbetet sker i den dagliga driften och alla våra åtaganden och vårt agerande ska vara kvalitativa och vi ska uppfylla de krav som uppställs i vårt kvalitetsledningssystem, samt ständigt arbeta för att förbättra detta.

Målsättning

Verksamheterna syftar till att ge klienten det stöd som denne är i behov av. Utifrån behoven och tillsammans med klienten och dess nätverk, arbetar vi för att hitta nya lösningar och skapa möjligheter till förändring.

Målet är att klienten skall utveckla kompetens för att på egen hand kunna hantera sin livssituation.

Organisation

Personalgruppen består av verksamhetschef, föreståndare, familjeterapeuter, socialpedagoger, socionomer, samt behandlingspedagoger- och assistenter.

Personalgruppen besitter adekvat utbildning med lång erfarenhet inom området.

Personalen får kontinuerligt kompetensutveckling i form av handledning, både internt och externt.

Personal finns tillgängliga dygnet runt, för samtliga av våra verksamheter.

Geografiskt område

Samtliga av våra verksamheter och boenden är belägna i Göteborg med omnejd.

Området är kamerabevakat!

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om våra tjänster.

Växel: 031-776 00 95
E-post: info@nvcgbg.se